Bloemrijke akkerranden

In navolging van het bloemrijke akkerranden project in Haarle, stelt de Gemeente Hellendoorn in 2023 voor alle bewoners van haar buitengebied een vergoeding beschikbaar voor de aanleg en het onderhoud van bloemrijke akkerranden. Dit doet zij om de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten. Wilt u meedoen? Klik dan op de onderstaande knop. Aanmelden kan tot 15 februari 2023.

Standpunt Fietspad Daarlerveen-Daarle

De gemeente Hellendoorn stelde Plaatselijk Belang Daarlerveen de vraag of wij een standpunt wilden formuleren aangaande een veilige route tussen Daarle en Daarlerveen. De gemeente heeft een onderzoek gedaan naar de veiligheid en verkeersdrukte op de Daarlerweg en Groeneweg. Samen met die uitslag en ons standpunt en dat van PB Daarle zal er een advies worden samengesteld dat naar het college van Burgemeester en Wethouders zal gaan. Ons standpunt kunt u lezen door op de rode knop te klikken. 

Inning contributie

We zijn in januari bezig met het innen van de achterstallige contributie. We hopen dat onze leden alsnog betalen over de afgelopen drie jaar als ze dat nog niet hebben gedaan. We hebben aangegeven op het formulier dat thuis wordt bezorgd over welke jaren er nog een bedrag openstaat. Het lidmaatschap is belangrijk voor het dorp en voor het Plaatselijk Belang Daarlerveen.

De onderwerpen waar we ons sterk voor maken zijn bijvoorbeeld:

 • De uitgave van tweemaal per jaar een mooie dorpskrant.
 • De organisatie van het paasvuur op Eerste Paasdag.
 • De organisatie van een kerstzangdienst op Kerstavond.
 • De opdracht vanuit de gemeente Hellendoorn om met concrete plannen te komen betreffende de energietransitie.
 • De verkeersveiligheid in ons dorp.
 • In samenwerking met Kant nog Wal op te komen voor de gedupeerden betreffende de werkzaamheden aan het kanaal.
 • De waterwinning in onze omgeving. Wat zijn daarvan de gevolgen?
 • We verstrekken subsidies aan diverse verenigingen in ons dorp.
 • Er zorg voor dragen dat in de komend jaar weer huizen gebouwd gaan worden in ons dorp.
 • We leasen meerdere AED's in ons dorp en zorgen dat deze goed werken.
 • We bekostigen de reanimatiecursus die elkaar jaar door vele inwoners gevolgd wordt.

We onderhouden contact met de gemeente Hellendoorn, de provincie Overijssel, Vitens, politie en vele andere instanties. We werken samen met de andere plaatselijke belangen en dorpsraden in onze gemeente. We doen ons best voor een beter Daarlerveen. De contributie draagt er aan bij dat we ons werk kunnen doen. Als er vragen zijn, neem dan contact met ons op.

Handtekeningen overhandigd

Op dinsdag 3 januari hebben we 171 formulieren met daarop 260 handtekeningen overhandigd aan de heer Joris Veldmaat, interim-manager van Huize uit de Kunst. De handtekeningenactie hebben we opgezet om Stichting Philadelphia te overtuigen dat Huize uit de Kunst in Daarlerveen moet blijven. Huize Uit de Kunst is een woonvorm voor mensen met een beperking.  
We hopen van harte dat deze actie bestuur en directie zal doen besluiten dat in het belang van de bewoners van Huize uit de Kunst de locatie open blijft.

Wij denken dat Huize uit de Kunst de plek is waar de bewoners zich thuis voelen en een uitstekende zorg ontvangen. Huize Uit de Kunst maakt integraal onderdeel uit van ons dorp. Het huis biedt een prachtige en veilige woning waar de inwoners zich thuis voelen in een vertrouwde omgeving waarbij zij zich door buurt en dorp gesteund weten. 

Grote dank

Wij bedanken alle mensen die hun handtekening hebben gezet en de mensen die veel moeite hebben gedaan om veel handtekeningen op te halen, heel erg hartelijk voor hun inzet en medewerking.

We hopen met z'n allen op een positief besluit en dat Huize uit de Kunst open blijft.

Mooie opbrengt collecte tijdens Kerstzangdienst

We zijn blij te kunnen melden dat de opbrengst van de collecte aan het eind van de Kerstzangdienst op kerstavond, het mooie bedrag van € 228,25 heeft opgebracht. Dit bedrag is bestemd voor het Leger des Heils die mensen in Nederland die het moeilijk hebben,  helpt door het bieden van onderdak, het aanreiken van kleding en voedsel als dat nodig is. Zij laten als geen ander zien dat we kunnen helpen als we naar elkaar omzien. 

Dorpskrant December 2022

We zijn blij dat het gelukt is dat we in het weekend voor kerst weer een nieuwe dorpskrant huis aan huis konden verspreiden. Maar liefst 62 pagina's gevuld met leuke artikelen om te lezen. Wat staat er in dit decembernummer?

 • Ontwikkelingen betreffende Kulturhus 't Trefpunt
 • Een interview met burgemeester Jorrit Eijbersen
 • Van wie zijn toch die rode busjes? Ach ja: JK Cleaning!!
 • Update over het zonnepark
 • Nieuws van de Oranjecommissie Daarlerveen
 • Nieuws van heel veel clubs en verenigingen in ons dorp
 • En nog veel meer: interviews, mooie foto's, een prijsvraag etc. etc. 

We wensen u veel leesplezier. 

Handtekeningenactie

Voor de kerst krijgen alle inwoners van Daarlerveen een oproep om hun handtekening te plaatsen op een brief waarin Plaatselijk Belang Daarlerveen de Stichting Philadelphia oproept om af te zien van het voornemen om Huize uit de Kunst te sluiten. Huize uit de Kunst is een prachtig voorbeeld van een huis waar kleinschalig begeleid gewoond wordt. Al eerder hebben we Stichting Philadelphia laten weten waarom Huize uit de Kunst zo belangrijk is voor de bewoners en voor het dorp. De oproep om een handtekening te zetten kunt u lezen door het document te openen. Ook ons eerder schrijven kunt u hier downloaden. 

Handtekeningenactie
PDF – 44,5 KB 27 downloads
Huize Uit De Kunst En Het Dorp
PDF – 19,3 KB 32 downloads

Oproep van de gemeente Hellendoorn

Heeft u schade aan uw pand door de kanaalwerkzaamheden?

Doe mee met het onderzoek!

De gemeente Hellendoorn laat samen met de gemeente Twenterand een onderzoek uitvoeren.

Zij willen graag weten hoe inwoners die langs het kanaal wonen, de schade-afhandeling door de provincie ervaren. Ook zijn zij benieuwd hoe deze inwoners naar de toekomst van hun woonomgeving kijken.

Doe mee!

Het kunt anoniem meedoen aan het onderzoek dat wordt uitgevoerd door I&O Research.

U kunt op verschillende manieren een vragenlijst aanvragen:

 • door een e-mail te sturen naar helpdesk@ioresearch.nl
 • door (gratis) te bellen naar 0800-0191
 • door een bericht te sturen via WhatsApp naar 06-86826208

Vermeld dat het gaat om: Onderzoek schade-afhandeling na werkzaamheden kanaal Almelo-De Haandrik

Wie doen er mee?

Iedereen die maximaal 50 meter van het kanaal woont of werkt, heeft een brief ontvangen. Heeft u met de schaderegeling rondom de kanaalwerkzaamheden te maken en geen brief ontvangen? U kunt alsnog meedoen en een vragenlijst aanvragen. Hierboven staat beschreven hoe u dit doet.

Waarom dit onderzoek

Diverse bewoners aan het kanaal hebben, na werkzaamheden aan het kanaal, schades gemeld bij de provincie Overijssel. De provincie is vervolgens een schaderegeling gestart. Deze regeling is bedoeld voor schades die voor 16 juni 2020 bij de provincie zijn gemeld. De gemeente heeft geen rol bij de afwikkeling van de schademeldingen. Dat is een zaak tussen de melder en de provincie.

Wel maakt men zich bij de gemeente zorgen over de gezondheid en het welzijn van gedupeerden in relatie tot het proces van schadeafhandeling.

Heeft u vragen?

Voor vragen over dit onderzoek kunt u met I&O Research contact opnemen.

Coöperatie Duurzaam Daarlerveen

Op woensdagavond 26 oktober presenteerde de Coöperatie Duurzaam Daarlerveen zich in 't Trefpunt aan de inwoners van Daarlerveen. De coöperatie Duurzaam Daarlerveen wil actief bijdragen aan de energietransitie door te investeren in duurzame projecten. Van de opbrengsten zal een deel direct worden geïnvesteerd in groene maatschappelijke doelen in en rond Daarlerveen.
De aanzet tot de Coöperatie is gedaan door de “Werkgroep energietransitie” van het Plaatselijk Belang Daarlerveen. Zij hebben de eerste stappen gezet en externe contacten gelegd om tot een coöperatie te komen. Ook hebben zij gezorgd voor een bestuur. Het bestuur is daarna slagvaardig te werk gegaan om de coöperatie daadwerkelijk gestalte te geven. Sinds 12 april 2022 is de coöperatie officieel geregistreerd onder de naam Coöperatie Duurzaam Daarlerveen u.a. Het bestuur wordt gevormd door:
Sonny Marsman, Harry van der Meer en Bart Groothaar.

Tijdens deze avond kwam de oproep om lid te worden van deze coöperatie. Zowel particulieren, als instanties en bedrijven kunnen lid worden. Plaatselijk Belang Daarlerveen ondersteunt deze oproep van harte. Lid worden kan al voor een gering bedrag. Voor meer informatie wijzen we u op hun website. Daar kunt u zich aanmelden als lid en leest u meer over het doel en de plannen van Duurzaam Daarlerveen.

Klik op de rode knop om naar de website te gaan. 

Klik op de blauwe knop om naar de Facebook pagina te gaan.

Pointer besteedde aandacht aan het kanaal

Een maand lang was het radioprogramma van de KRO-NCRV "Pointer" aanwezig in Almelo met een pop-up redactie in het centrum van de stad. In samenwerking met bewoners en de krant Tubantia deed de redactie onderzoek naar de kloof tussen de burger en de overheid: de burger in de knel. In de uitzending van 2 oktober deed men rechtstreeks verslag over de problemen die er zijn ontstaan aan de huizen langs het kanaal Almelo-De Haandrik. Luister deze uitzending terug door op de rode knop te klikken. Vanaf 18.55 minuten begint het item over het kanaal. 

Op zondagavond 9 oktober was het programma Pointer op NPO 2 te zien. Om 22.10 uur begon de uitzending die als titel "Kanaaldrama" meekreeg. Pointer schreef in haar programma-informatie het volgende: "Zo'n vierhonderd Twentse bewoners kregen schade na het uitbaggeren van een kanaal en ontdekken dat je als burger daarna weinig te zeggen hebt". Kijk deze aflevering terug via uitzending gemist. 

Hartreanimatie en AED

Achter de schermen werd er hard gewerkt om nog in oktober van 2022 de cursus Hartreanimatie en gebruik van de AED te geven. Het ging hierbij om de herhalingscursus. Degenen die dit betreft hebben via de mail bericht gekregen wanneer en waar de cursus werd gegeven. Plaatselijk Belang nam alle kosten van deze belangrijke cursus voor haar rekening. 
In 2023 willen we graag dat er weer een cursus wordt gegeven voor de inwoners die deze basiscursus nog niet hebben gevolgd. 

Ledenvergadering

Na drie jaar konden we eindelijk weer een jaarvergadering houden. Ongeveer 50 leden waren op 14 september aanwezig om elkaar op deze avond te ontmoeten. De gebruikelijke vergaderpunten als de jaarverslagen en de financiële overzichten kwamen aan de orde, waarbij onze dank uitgaat naar de secretaresse en penningmeester voor het maken van deze stukken. De verslagen en overzichten werden door de leden goedgekeurd. Een punt van aandacht is de betaling van de contributie. Het voorstel vanuit de vergadering is om te gaan werken met machtigingen. De leden gaan akkoord met de voorgestelde verhoging van het lidmaatschapsgeld in 2023. 
We namen al eerder afscheid van Gaby als bestuurslid, deze keer namen we afscheid van Ferdinand die helaas moet stoppen met zijn bestuurswerk vanwege zijn verhuizing naar Hardenberg. Gelukkig konden we ook de nieuwe bestuursleden aan de leden voorstellen. Een welkom aan Harry, Manouk , Egbert en Rianne. In de vergadering gaf Klara aan dat zij bereid is om toe te treden tot het bestuur. Heel fijn dat er leden bereid zijn om tot het bestuur toe te treden. 

Na de pauze maken we kennis met het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellendoorn.

 • Jorrit Eijbersen, burgemeester  en wethouders Annemarie Dubbink,  Peter Lage Venterink, Egbert Nije Bannink en Gea Oord stelden zich aan het dorp voor. Mooi dat Daarlerveen de eerste kern van de gemeente is die zij in deze hoedanigheid bezoeken. 

Na de voorstelronde kwamen verschillende onderwerpen met het College aan de orde die de leden van Plaatselijk Belang bezighouden. 

 • Dorpsplan 2.0
 • Energietransitie en de opzet van de coöperatie. Een onderwerp dat door Sonny Marsman wordt toegelicht en waar in oktober een informatieavond over volgt. 
 • Woningbouw
 • Ontwikkeling Kanaal Almelo - De Haandrik. De ongerustheid over de afhandeling is verreweg het grootste probleem waar ons dorp mee te kampen heeft. Perspectief is waar we op wachten. 
 • Verkeersveiligheid op onze wegen
 • De stand van zaken betreffende de eventuele waterwinning door Vitens. Lees ook het statement dat Vitens hierover heeft opgesteld. 
 • De aanleg van een glasvezelnetwerk in ons dorp.

Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest: de verkeersregelaars in ons dorp, het parkeerprobleem bij de haven, jammer dat auto's aan de kanaalkant het gras kapot rijden. Dit kan eenvoudig verholpen worden door de plaatsing van paaltjes. PB Daarlerveen hoopt dan binnen afzienbare tijd er nieuwbouw plaatsvindt voor basisschool De Veenbrug. 

Agent Wim Nieuwenhuis is aanwezig om een aantal veiligheidsissues met de leden te bespreken. Het harde rijden op de toegangswegen en het zware verkeer en het ongeduld van de verkeersdeelnemers bij het oversteken van de brug is een grote bron van zorg. Ook de situatie bij de kruising Nieuwstraat-Smidsstraat-Brugsstraat vraagt aandacht. 

Plaatselijk Belang Daarlerveen waardeert de komst van het college naar haar jaarvergadering. Er zijn zeer veel belangrijke onderwerpen aan de orde geweest. Lang niet alles is uitputtend besproken, daar was ook geen tijd voor. Het college en PB Daarlerveen houden nauw contact met elkaar over de genoemde onderwerpen. 

Statement Vitens
PDF – 30,6 KB 78 downloads

Quiz afvalscheiding

Tijdens de ouderenreis was er aandacht voor de ambassadeurs van de duurzaamheid. Deze ambassadeurs zijn voortgekomen uit het ophalen van oud-papier toen we nog geen blauwe papiercontainers hadden. Om de subsidie die de ambassadeurs krijgen van de gemeente te ontvangen worden ze geacht om aandacht te besteden aan duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Zo was er een quiz georganiseerd tijdens de reis van de ouderen. Wilt u deze quiz ook maken? Klik dan op de onderstaande links naar de vragen en antwoorden. Best moeilijk om afval goed te scheiden. 

De vragen

De antwoorden

Afvalquiz
PDF – 34,2 KB 50 downloads
Afvalquiz Antwoorden
PDF – 38,7 KB 48 downloads

Dat was nog niet zo eenvoudig toch om de goede antwoorden te vinden. Gelukkig hebben we een afvalwijzer die ons helpt om het afval goed te scheiden. Klik op onderstaande link om te zien welk afval in welke bak moet. 

Geschiedenis Daarlerveen

Onze geschiedenispagina breidt zich gestaag uit. Eind mei hebben we twee verhalen van de hand van Ruud Eggink geplaatst: "In het veen van Daarle" en "Een oud schriftje uit Daarlerveen". Zeer informatief en leuk om te lezen. Op dezelfde pagina hebben we twee films geplaatst. De eerste brengt de geschiedenis in beeld van de grootste bankoverval in Nederland ooit, waarbij een hooiberg in Daarlerveen een belangrijke rol speelt. Verder een film uit 1967 die een beeld oproept van de jaren zestig in ons dorp. 

Citaat van de maand februari

Eerder nieuws

Uitnodiging Kerstzangdienst

Kerstzangdienst PB Daarlerveen

Zet u het alvast in uw agenda of op uw kalender? Op Kerstavond houden we na twee jaar weer een Kerstzangdienst. Het is een dienst voor jong en oud. We zingen bekende kerstliederen en we zingen mee met Sela. Ds. Visser houdt een overdenking en ook Ouderenkoor Zanglust doet mee. De dienst begint om 19.30 uur en De Schoof is om 19.00 uur open. Het thema is deze avond "Verbinding en Saamhorigheid". Twee woorden die alles met omzien naar elkaar te maken hebben. Na afloop is er een collecte waarvan de opbrengst naar het Leger des Heils gaat. 

Dorpskrant wil graag foto's

Half december verschijnt er weer een nieuw nummer van onze dorpskrant. Alle clubs, instanties e.a. krijgen bericht wanneer de kopij binnen moet zijn bij de redactie. We zijn nog steeds op zoek naar mooie foto's van ons dorp. Heeft u de afgelopen maanden een mooie foto geschoten of gaat u die nog maken, stuur deze dan naar ons mailadres: dorpskrantdaarlerveen@hotmail.com. De foto's moeten wel een grote resolutie hebben i.v.m. het afdrukken op papier. Alvast bedankt voor uw en jullie moeite. 

O kom er maar eens kijken

Het Sinterklaashuis aan de Kerkstraat 21 in Daarlerveen heeft de ramen weer sfeervol ingericht. Harry & Suus hebben een prachtige verzameling Sinterklaasmateriaal. Dit is het derde jaar dat kinderen, gezinnen & belangstellenden de etalageramen kunnen bekijken. Ieder jaar zijn de ramen weer anders ingericht. Dit jaar is er een liedjesraam. Ontdek welke sinterklaasliedjes er zijn uitgebeeld. Een ‘Zie ginds komt de stoomboot’ raam. Het paard van Sinterklaas heeft ook een bijzonder plekje gekregen. De etalageramen zijn te bewonderen van 12 november t/m 5 december. Er mag door de ramen worden gegluurd om de grote Sinterklaas-verzameling te bekijken. De route begint net voorbij de voordeur. Daar kun je ontdekken waar de Sint slaapt en werkt.

Hij komt, hij komt

Op de website van de Oranjecommissie Daarlerveen kunt u lezen dat men al druk bezig is met de organisatie van het grote Sinterklaasfeest. Op zaterdag 19 november is het zover, dan komt de Sint naar Daarlerveen. Zorg dat je erbij bent. 

Klik op de bovenstaande link om naar de website van de Oranjecommissie te gaan. 

Hij is in Daarlerveen aangekomen

Ja hoor, op zaterdag 19 november zijn de Sint en zijn Pieten echt aangekomen in Daarlerveen. De Sint zat in een mooi rijtuig en zijn Pieten volgden hem op de voet. Er stonden veel ouders met hun kinderen bij 't Trefpunt om het vrolijke gezelschap op te wachten. Op de website van de Oranjecommissie ziet u meer over deze aankomst. Ook leest u daar het programma voor de komende weken. 

Informatieavond Coöperatie Duurzaam Daarlerveen

 • Draag jij Daarlerveen een warm hart toe?

 • Wil jij een bijdrage leveren aan een groen en duurzaam Daarlerveen?

 • Wil jij meepraten en beslissen over de plannen en activiteiten van Duurzaam Daarlerveen?

 • Wil jij investeren in projecten voor een duurzame en groene samenleving?

 • Wil jij samen profiteren van duurzame projecten in en rondom Daarlerveen?

Deze informatieavond wordt gehouden op woensdag 26 oktober in 't Trefpunt te Daarlerveen.

Op deze avond zal de coöperatie Duurzaam Daarlerveen een informatieavond houden over zijn toekomstplannen. Opgericht in het voorjaar van 2022 zijn we nu klaar voor de volgende stap! Graag laten we jullie onze plannen voor een groen en duurzaam Daarlerveen op deze avond zien en hopen we je te verwelkomen als lid van onze coöperatie. De inloop begint om 19.30 uur en de start is om 20.00 uur. Klik op de link om de flyer met nog meer informatie te lezen. 

Flyer Duurzaam Daarlerveen Online
PDF – 321,6 KB 82 downloads

Ouderenreis Daarlerveen

Op woensdag 21 september vindt de ouderenreis plaats. Stichting Ouderenreizen Daarlerveen heeft de draad na drie jaar opgepakt en eindelijk kan de reis weer doorgaan. Met de dorpskrant van juni  ontving u informatie over deze reis als ook een opgavenformulier. Gaat u mee met deze gezellige reis? Er kunnen 60 mensen mee in de bus. Vol is vol, wacht daarom niet al te lang met uw aanmelding. 

De bestemming van de reis is als altijd een verrassing.  

Hebt u zich nog niet aangemeld en u wilt heel graag mee? Aanmelden kan bij Herman Janssen aan de Brugstraat 17.

Ledenvergadering Plaatselijk Belang

Wanneer? Woensdagavond  14 september 2022
Hoe laat? Aanvang: 20.00 uur
Waar? In 't Trefpunt aan de Gerhard Nijlandstraat 2a, Daarlerveen. 

Eindelijk kan Plaatselijk Belang Daarlerveen weer een ledenvergadering houden. Daar zijn we erg blij mee omdat we de leden al zo lang niet op deze manier hebben kunnen ontmoeten. 

In de afgelopen twee jaar zijn er belangrijke onderwerpen op de bestuursvergaderingen op de agenda gezet en hebben we ons werk als bestuur zo goed mogelijk door laten gaan. Graag praten we u daarover op de ledenvergadering bij. Na de pauze is het voltallige college van Burgemeester en Wethouders aanwezig. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe burgemeester en wethouders.
De uitnodiging voor deze vergadering is huis-aan-huis bezorgd. Klik hieronder op de download om deze uitnodiging in te zien. 

Uitnodiging Ledenraad 2022
PDF – 58,6 KB 83 downloads

Inwoners Hellendoorn kunnen goedkoop plantmateriaal aanvragen

Er komen Boomdeeldagen aan! En dat betekent dat ook inwoners in het buitengebied van de gemeente Hellendoorn bomen en plantmateriaal kunnen aanvragen voor slechts een deel van de kostprijs.

De provincie Overijssel, Landschap Overijssel en de gemeente Hellendoorn delen komende winter bomen en bosplantsoenplanten aan inwoners uit tegen een vergoeding van 25% van de totale kosten. De rest wordt door de provincie en gemeente betaald.

De actie geldt voor iedereen die in het buitengebied van de gemeente woont, met een plek voor bomen en/of bosplantsoenplanten in een klein landschapselement of op het erf dat de lokale biodiversiteit en landschapsstructuur kan versterken.

Vanaf 15 juni tot 30 juli is het mogelijk om als inwoner van één van de deelnemende gemeenten online plantmateriaal aan te vragen. Het gaat om meerdere inheemse bomen of bosplantsoen waarbij de eigenaar voor maximaal 1.000 euro aan plantmateriaal mag bestellen en 75% van dat bedrag door de provincie en gemeente wordt betaald. De eigen bijdrage bedraagt dus maximaal 250 euro.

Het plantmateriaal kan door inwoners zelf komende winter tijdens een Boomdeeldag worden opgehaald. In de gemeente Hellendoornwordt de Boomdeeldag op 10 december 2022 gehouden.

Klik voor meer informatie op de volgende link:

Nieuwe Dorpskrant

De vormgever legt de laatste hand aan de nieuwe dorpskrant van het Plaatselijk Belang Daarlerveen. Dit nieuwe nummer verschijnt in de maand juni. Het volgende nummer verschijnt in december. We hebben dus een zomereditie en een wintereditie. 

Voetvolley in Daarlerveen 

Voor de 15e keer werd het voetvolleytoernooi in Daarlerveen georganiseerd. Op zaterdag 11 juni mocht de organisatie maar liefst 46 teams begroeten.  De start was 's ochtends om half tien.  Op de foto zien we de bestuursleden.We verwijzen u via de onderstaande knop door naar de website van het Voetvolley toernooi in Daarlerveen. Daar vindt u de uitslagen en de standen van deze editie.

Special guest

Op 5 mei meerde de klipperaak Ebenhaëzer in Daarlerveen aan. De trotse eigenaren zijn de Engelse Andy en Nathalie Parker. Zij zijn bezig aan een reis door Nederland en wilden heel graag naar de plaats waar hun boot in 1914 is gebouwd: De scheepswerf van de familie Telgenhof in Daarlerveen.  Wilt u meer weten over de geschiedenis van deze boot? Klik op de link en de tekst wordt vergroot. 

Dodenherdenking 4 mei 2022

In het bijzijn van bijna 200 mensen werd een bloemstuk van basisschool De Veenbrug bij het monument gelegd door Julian en Dagmar. Een krans werd namens de twee kerken gelegd door de heren Bas Hekman en Ferdinand Dam.
Vincent en Luciënne Grote Beverborg legden een krans namens Plaatselijk Belang en alle bewoners van ons dorp.
Raadslid Thea ten Have legde namens de gemeente Hellendoorn een bloemstuk.
Daarna werden er bloemen gelegd door de aanwezigen waaronder familie van de gevallenen en twee Oekraïnse meisjes die uit hun land gevlucht zijn en een veilig onderkomen in ons dorp hebben gevonden. 

Bij het welkom werden deze woorden gesproken. 

Het is een bijzondere herdenking. In 2019 stonden we hier op deze avond voor het laatst bij elkaar. Wat is er in die afgelopen jaren veel met de wereld gebeurd. Een ongekende Coronacrisis teisterde ons allemaal en hield ons zo stevig in de greep dat ons sociale leven stil kwam te staan. 

Wat is er veel gebeurd in ons persoonlijke leven. Ook hebben wij in ons bestuur veel verdriet gehad vanwege de ziekte en het overlijden van Ria Bosch. Ook zij heeft hier altijd gestaan en deze bijeenkomst geleid. 

Wat is er veel gebeurd in Europa. Wie had ooit kunnen bedenken dat we hier op vier mei zouden staan terwijl op hetzelfde moment honderden kilometers verderop een oorlog gevochten wordt die we niet begrijpen, die we veroordelen en die zoveel mensen treft. Mensen die gewond raken, die dierbaren verliezen, op de vlucht slaan, radeloos zijn, angst hebben en getraumatiseerd zijn voor de rest van hun leven. 

Zo meteen horen we een aantal minuten lang de klok luiden over ons dorp, over onze huizen, onze tuinen, over onze hoofden, over de weilanden, het kanaal. Dat die klok klinkt tot aan de ons omliggende dorpen. Daar waar weer andere klokken het geluid verder dragen over het hele land en wie weet tot de mensen die in Oekraïne al die ellende ervaren. Laten we denken aan onze vrijheid die toch zoveel bijzonderder is dan we altijd gedacht hebben. Denk aan Wicher, Gerhard, Gerrit Jan en Gozem. Sta even stil, waar u stil bij wilt staan.

 

Gedicht Janneke Vorderman

Nooit vergeten

Vergeet niet hoe bevoorrecht je bent

als je de oorlog niet hebt gekend.

Wanneer je deze 4 mensen niet kent

je geen vriend of familie van hen bent

je geen gezicht hebt bij de naam

ze niet mist in je bestaan

dan geeft de oorlog je geen persoonlijk verdriet

maar het is belangrijk dat je ziet

dat vrijheid niet vanzelf spreekt

en dat oorlog mensen breekt

Gozem, Gerhard, Wicher, Gerrit Jan

zij weten er alles van

Vier namen op een steen

in het hart van Daarlerveen

wij weten hoe jullie heten

opdat wij nooit vergeten. 

Overdenking

Helaas kon dominee Lisette van Buuren vanwege een aanstaande oogoperatie niet aanwezig zijn. Haar meditatie werd daarom voorgelezen. Deze indrukwekkende tekst kunt u nalezen door op de link te klikken. De tekst wordt dan vergroot. 

Aanvraag vergunning

Beste dorpsbewoners
Er wordt al gedurende langere tijd geklaagd over het mobiele bereik in Daarlerveen, slecht bereik, geen internet, gesprekken die weg vallen, en als klap op de vuurpijl 112 die niet bereikt kon worden voor een reanimatie.

Deze situatie is onacceptabel in deze tijd waar de meesten van ons 1 of meerdere mobiele telefoons in huis hebben.

Mobiel bereik is een taak van providers en gemeenten en wij zijn benaderd om mee te denken waar in Daarlerveen het beste een mast zou kunnen staan, en deze plek is gevonden!

Binnenkort wordt er een vergunning aangevraagd voor de bouw van een zendmast naast de parkeerplaats van V.V. Daarlerveen.

Als de vergunning verleend wordt dan kan vlot met de bouw worden begonnen en zijn we snel van deze ellende af. In eerste instantie bouwt Vodafone de mast echter zijn zij verplicht ook andere providers toe te laten.

Wordt deze vergunning niet verleend dan zijn we helaas niet in staat de plek van een toekomstige mast te beïnvloeden.

Met vriendelijke groeten,
Bestuur Plaatselijk Belang Daarlerveen
3 mei 2022

Vlagprotocol 5 mei

Op 5 mei mag de nationale vlag (zonder wimpel) van zonsopkomst tot zonsondergang in top. De vlag ’s nachts wel laten hangen? Dan is het goed gebruik de vlag te verlichten, waardoor de kleuren goed zichtbaar zijn. De vlag mag ook gecombineerd worden met de gemeentevlag, provincievlag of vlaggen van andere landen die bij de bevrijding betrokken waren. 

Dodenherdenking 2022

De dodenherdenking wordt gehouden op woensdag 4 mei 2022 op de hoek Spoorstraat - Kerkstraat.

19.45 uur    Verzamelen bij het monument.  Er zal passende muziek worden gespeeld

                     Opening door de voorzitter. 

19.55 uur     Luiden van de kerkklok

20.00 uur   Twee minuten stilte, waarvan het begin en het einde wordt aangegeven door een trompetsignaal

20.02 uur   Bloemstuk door kinderen van de basisschool De Veenbrug
                    Kranslegging namens de gezamenlijke kerken
                    Kranslegging namens Plaatselijk Belang 
                    Bloemstuk door de gemeente Hellendoorn
                    Aansluitend is er gelegenheid voor iedereen die dat wil bloemen te leggen bij het monument.
                    Dit zal muzikaal worden begeleid.                

 20.10 uur  Leerlingen dragen een gedicht voor

 20.12 uur Korte overdenking door dominee Lisette van Buuren

                  Tot slot wordt het Wilhelmus, couplet 1 en 6, gezongen.

 

Wij nodigen jong en oud uit bij deze belangrijke herdenking aanwezig te zijn.

Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als teken van eerbied en respect voor de oorlogsslachtoffers. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang tot zonsondergang). De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.

Nederland kent geen wettelijke regels voor het gebruik van de vlag. U mag als burger, bedrijf of organisatie op alle dagen van het jaar de vlag uithangen. Bijvoorbeeld bij een feestelijke gebeurtenis als een huwelijk of het slagen voor een examen. Ook halfstok vlaggen bij een overlijden mag. Er is geen wet die vlaggen verbiedt of bepaalt hoe u moet vlaggen.

In de vlaginstructie van de Rijksoverheid staan regels voor het vlaggen vanaf rijksgebouwen. In deze vlaginstructie wordt opgeroepen om de vlag op 4 mei van 18.00 uur tot zonsondergang halfstok te hangen. In 2020 werd deze vlaginstructie (eenmalig) aangepast ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid en werd opgeroepen de hele dag halfstok te vlaggen. Dit voorzag in een behoefte van veel mensen en sloot goed aan op de praktijk van veel lokale herdenkingen die de hele dag door plaatsvinden en waarbij de vlag halfstok wordt gehesen.
Daarom roept het Nationaal Comité sinds 2020 op om de vlag de gehele dag halfstok te hangen.

Tijdens de herdenking kunnen andere vlaggen, zoals de gemeentevlag, eveneens halfstok worden gehangen.  

Dorpskrant

Het is weer tijd op kopy in te leveren voor de dorpskrant. Uiterlijk 1 mei dienen de tekst en de foto's ingeleverd te zijn bij dorpskrantdaarlerveen@hotmail.com. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

Buurtbus regeling

Werkzaamheden Schuilenburgerweg

Buurtbus lijn 594 Daarlerveen / Den Ham – Nijverdal

Door werkzaamheden aan het brugdek en landhoofden aan de brug over de Regge in de Schuilenburgerweg zal de buurtbus tijdelijk haar route aan moeten passen. De buurtbus zal de haltes aan de Reggeweg, Schapenmarkt en Schuilenburg niet aandoen. Men rijdt in beide richtingen tot aan de bushalte De Blenke. De route tussen Hellendoorn en Marle zal via de Overwaterweg gaan. De werkzaamheden aan de brug vinden plaats vanaf 21 maart 2022 t/m 29 april 2022.

Paasvuur 2022

Op de Eerste Paasdag, zondag 17 april wordt om half negen het paasvuur aangestoken. 

Ook dit jaar is het weer gelukt om vanuit het Plaatselijk Belang een paasvuur te organiseren. Dit zal plaatsvinden op zondag 17 april, eerste paasdag aan de Kalkwijk in Daarlerveen. 

Om deze activiteit jaarlijks te behouden moet er aan strenge eisen worden voldaan. Plaatselijk Belang Daarlerveen vraag dan ook om alleen snoeihout aan te leveren. Dit betekent geen autobanden, pallets, rubber, tapijt, sloop- en bouwafval etc. Ook dikke boomstammen en boomstobben worden niet geaccepteerd. Dit jaar zullen we daar nog strenger op letten. 

Om alles aan de eisen te laten voldoen is er een beperkte bouwtijd. Op zaterdag 16 april kan vanaf 08.00 uur tot 16.00 uur het snoeihout worden gebracht.

Iedereen uit Daarlerveen is deze zaterdag van harte welkom om te helpen bij het opbouwen van het paasvuur.

Let op: In verband met de eventuele droogte zou het Paasvuur niet kunnen doorgaan. Houd daarom deze website in de gaten voor het laatste nieuws hierover.

Fakkels branden: 77 jaar geleden was de bevrijding

De inwoners van Daarlerveen hebben op woensdag 6 april de bevrijding van hun dorp herdacht met het ontsteken van 550 fakkels. Na het luiden van de klok om 20.00 uur en het zingen van het Wilhelmus werden de fakkels aangestoken in de straten en langs het kanaal. (foto: Lars Smook van de Tubantia).