Procedure en Criteria verstrekking subsidiegelden Plaatselijk Belang Daarlerveen

Inleiding

De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgetten overgedragen aan de dorpen en wijken in de gemeente. Ook voor Daarlerveen is budget beschikbaar dat door Plaatselijk Belang uitgegeven mag worden.

Plaatselijk Belang Daarlerveen heeft eerder in een vergadering gesproken over de verdeling van het beschikbare geld. Daar is besloten dat het budget dat oorspronkelijk voor het DOP was bestemd gebruikt gaat worden voor de dekking van kosten voor het dorpshuis.

Het overige budget, zijnde de voormalige “subsidie per wooneenheid” van € 2.079,-- en de “activiteitensubsidie” van € 1.145,-- kan dan besteed worden voor leefbaarheids initiatieven.

Hieronder, in paragraaf 2 vindt u een weergave van de voorwaarden en regels die Plaatselijk Belang wil stellen ten behoeve van de verdeling van de beschikbaar gestelde gelden voor leefbaarheid.

Ook is gesproken over de vraag welke subsidievoorwaarden belangrijk gevonden worden en waaraan de komende 4 jaar aanvragen beoordeeld kunnen worden.

Daarvan vindt u een overzicht in hoofdstuk 2. Tevens wordt in hoofdstuk 3 aangegeven op welke wijze de procedures voor besluitvorming gaan lopen. Dit voorstel is door Plaatselijk Belang Daarlerveen besproken en in een vergadering besloten.

1.1 Ideeën met betrekking tot voorzieningen

Plaatselijk Belang Daarlerveen heeft in eerdere vergaderingen besloten te investeren in het in aanbouw zijnde Centrumplan in Daarlerveen. Plaatselijk Belang ziet dit als een belangrijke stap voor de leefbaarheid in het dorp; het plan stimuleert sociale ontmoetingen en evenementen.Het verouderde dorpshuis werd vergroot en uitgebreid met een geïntegreerde bibliotheek en vijf woningen voor senioren die lichte zorg behoeven.Het budget dat beschikbaar wordt gesteld wil Plaatselijk Belang inzetten voor activiteiten in het dorpshuis dat daar na de verbouwing geschikt voor is.Door een subsidie van het Oranjefonds kan er een nieuwe inrichting gerealiseerd worden waardoor voor jong en oud activiteiten mogelijk zijn.


1.2 Ideeën bewoners met betrekking tot doelen van subsidiebeleid

In de vergaderingen van Plaatselijk Belang is niet expliciet gesproken over de gewenste activiteiten. De in dit plan geformuleerde kaders en spelregels geven echter voldoende mogelijkheid om bekendheid te geven aan de mogelijkheden voor financiering van activiteiten door het Plaatselijk Belang. In totaal is immers een budget beschikbaar van € 3.224,--. Plaatselijk Belang nodigt dan ook alle inwoners van Daarlerveen uit om aanvragen in te zenden voor de door hun gewenste activiteiten in het dorp.

1.3 Overige opmerkingen

De leden van Plaatselijk Belang Daarlerveen spreken allen uit dat de bijdragen niet gebruikt mogen worden voor personeelskosten, buurtfeesten, sport- en muziekverenigingen en ook niet uitgegeven mogen worden voor privé doeleinden. Activiteiten die duidelijk aan kunnen tonen dat er sprake is van een groot draagvlak (vraag) en activiteiten die eigen inkomsten inbrengen hebben bij de commissieleden een streepje voor.

Bij voorkeur moeten gelden ingezet worden voor incidentele activiteiten. Structurele kosten van organisaties kunnen niet vergoed worden maar activiteiten die een zekere traditie hebben of kunnen krijgen wel.

De opvatting wordt gedeeld dat het budget ingezet moet worden om bewoners te stimuleren iets te gaan doen voor de gemeenschap. Plaatselijk Belang wil een uitzondering maken voor de structurele activiteiten en het faciliteren van Plaatselijk Belang Daarlerveen zelf, in de zin dat deze meerdere jaren achter elkaar in aanmerking moet kunnen komen voor een bijdrage.

Met name wat betreft de organisatiekosten die nodig zijn om de verdeling van het beschikbare budget te kunnen voorbereiden, uitbetalen en de finale afrekening. Hetzelfde geldt voor het DOP budget dat voor de komende jaren ingezet gaat worden om de kosten voor de nieuwbouw van het dorpshuis te dekken.

Elk jaar zal Plaatselijk Belang een overzicht verschaffen van de aangevraagde en uitbetaalde bedragen. Plaatselijk Belang Daarlerveen en de (interne) commissie die adviseert over de dorpsbudgetten verplichten zich bij de verdeling tot transparantie rondom de besluitvorming.

2. Kaders en spelregels

De leden van Plaatselijk Belang Daarlerveen vinden de volgende kaders en spelregels belangrijk:

 • Het initiatief dient geen privé belang
 • Het initiatief is niet strijdig met de wet en of gemeentelijke regelgeving
 • Bewoners(groepen) zijn opdrachtgevers
 • Er is sprake van draagvlak in wijk en/of buurt
 • Het initiatief is haalbaar en concreet
 • Het verzoek tot besteding van het budget moet ingediend worden op het aanvraagformulier
 • Initiatieven dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid van het dorp en/of wijk op het gebied van welzijn, cultuur(historisch), gezondheid
 • Betrokkenen leveren een bijdrage in de vorm van meedenken en handen uit de mouwen steken
 • Dorpsbudgetten zijn bedoeld om activiteiten te stimuleren die de leefbaarheid bevorderen. Uitzondering zijn die activiteiten die een zekere traditie hebben en/of kunnen krijgen alsmede de activiteiten van Plaatselijk Belang Daarlerveen zelf.
 • Het betreft bij voorkeur activiteiten die onderling contact en ontmoeting mogelijk maken en stimuleren dat mensen actief betrokken raken
 • De opgenomen kosten van een aanvraag worden beargumenteerd en verklaard. (Er wordt dus expliciet gevraag naar een mee te sturen reële begroting.)
 • Het geld niet ingezet wordt voor bijdrage voor achteraf ontstane exploitatie tekorten
 • De te organiseren activiteiten mogen niet de bestaande activiteiten beconcurreren Overleg en samenwerking moet juist gestimuleerd worden

3. Procedure
De volgende procedure wordt voorgesteld:

 • Jaarlijks wordt het te beschikken budget vastgesteld. Het is mogelijk dat Plaatselijk Belang Daarlerveen besluit een bedrag in een fonds apart te houden voor grotere manifestaties. Dat budget mag nooit meer zijn dan het door de gemeenteraad vastgestelde jaarlijkse budget.
 • Een subsidiejaar loopt van 1 januari tot 31 december.
 • Plaatselijk Belang stelt jaarlijks een overzicht op van verstrekte subsidies en een overzicht van het bedrag dat per 1 januari in kas zit en van het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor aanvragen vanuit de dorpsgemeenschap.

4. Aanvragen

Het plaatselijk belang heeft een aanvraagformulier beschikbaar gesteld conform de richtlijnen.

 

Aanvraagformulier Activiteitensubsidie PB Daarlerveen Versie 1 5
Word – 47,8 KB 526 downloads