Doel van onze vereniging

Ons doel is het behartigen van de belangen van Daarlerveen richting de gemeente, de provincie en andere instanties.

Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Eenmaal per jaar houden we een ledenvergadering waarbij ook het College van Burgemeester en Wethouders na de pauze aanwezig is. Het college beantwoordt vragen die er in ons dorp leven. 

Speerpunten

Kanaal

De werkzaamheden aan het Kanaal Almelo - De Haandrik hebben er ons inziens aan bijgedragen dat er ernstige schade aan huizen is ontstaan. Hierover zijn rapporten geschreven. Diverse media hebben aandacht besteed aan de (mentale) gevolgen van deze schades. Nog steeds is onduidelijk wat er gaat gebeuren met de huizen die schade hebben opgelopen. Wie draagt de verantwoordelijkheid? Worden de huizen hersteld? Wanneer gebeurt dit? De gedupeerden willen verder met hun huis en met hun leven. Twee van onze bestuursleden hebben zitting in "Kant nog wal" die zich inzet voor de bewoners van huizen met schade. 

Waterwinning door Vitens

Het gebied rondom Daarlerveen is aangewezen als het gebied waar Vitens water wil gaan winnen. Diverse proefboringen hebben inmiddels plaatsgevonden. Plaatselijk Belang Daarlerveen is van mening dat er niet eerder water kan worden gewonnen tot dat duidelijk is dat dit veilig kan gebeuren. Winning kan pas plaatsvinden als duidelijk is dat de schade aan de huizen langs het kanaal wordt gerepareerd en de ondergrond bestand is tegen de onttrekking van enorme hoeveelheden water.

Woningbouw

Met de afronding van het bouwplan Wicher Wuitestraat hebben we in Daarlerveen geen plekken meer waar nieuwbouw kan plaatsvinden. We hebben in samenspraak met de gemeente gekeken waar inbreiding mogelijk is maar die mogelijkheden zijn er niet. Voor de leefbaarheid van onze kern is het van het allergrootste belang dat er ook in de komende jaren huizen worden gebouwd in diverse sectoren. Van huur- tot koopwoningen om er voor te zorgen dat (jonge) Daarlerveners en anderen ook de mogelijkheid hebben om hun woonwens uit te voeren. Het is daarom urgent dat de gemeente Hellendoorn in samenwerking met de woningstichting en PB Daarlerveen een nieuw plan ontwikkelt waar woningbouw kan plaatsvinden.

Energietransitie

PB Daarlerveen denkt samen met de gemeente Hellendoorn mee in het traject van de energietransitie. Wij willen eraan bijdragen dat we energie op een groenere manier kunnen opwekken. Inmiddels lijkt het erop dat er een zonnepark op het grondgebied van Daarlerveen gerealiseerd gaat worden. Daarmee levert Daarlerveen een flinke bijdrage aan groene energie. Wat we niet willen is een dorp dat omringd is door  zonneparken en windmolens.

Verkeersveiligheid

  • De verkeersintensiteit in ons dorp is de laatste jaren enorm toegenomen. Grote vrachtwagens zorgen voor extra druk op smalle straten als de Spoorstraat en de overgang bij de brug. Samen met de gemeente Hellendoorn moet er in onze ogen naar een oplossing worden gezocht waarbij de verkeersveiligheid wordt vergroot en de verkeersdruk wordt verkleind in de kern van ons dorp.
  • Snelheidsbeperkende maatregelen op de N750 zijn noodzakelijk. Er moet overigens op meerdere plaatsen en tijdstippen vaker gecontroleerd worden op snelheid op onze wegen.
  • Een  fietspad aanleggen naar de voetbalvelden heeft grote prioriteit vanwege de veiligheid voor onze jeugd. 
  • Verder pleiten we voor om de F35 doortrekken. Deze fietssnelweg stopt nu bij Vriezenveen en kan in onze ogen doorgetrokken naar Vroomshoop waarbij ook de verlichting wordt uitgebreid. 

Leefbaarheid 

We voelen ons één met onze mooie wijdse en open omgeving en onze gemeente in het bijzonder. We hebben een mooie basisschool waarvan we hopen dat deze in de nabije toekomst een nieuwe huisvesting krijgt en waarbij in de combinatie met woningbouw en kinderopvang er prachtige kansen liggen.

We beschikken over een prachtig Kulturhus „’t Trefpunt“ waar diverse sportverenigingen en instellingen hun plek hebben gevonden.
We hebben gelukkig een mooie bibliotheek waar onze inwoners goed gebruik van maken. Sociaal Maatschappelijk betrokkenheid onder de  jongeren en ouderen is groot.

Er is de mogelijkheid tot sporten in ons dorp. Initiatieven als Kennismaken met Sport en Cultuur zoals die binnen onze gemeente aan de basisschooljeugd wordt aangeboden zijn erg belangrijk en moeten voortgezet worden.

De aanleghaven zorgt in de zomermaanden voor levendigheid in ons dorp. We kunnen zeggen dat we enige kern zijn in onze gemeente zijn die zowel per trein, bus als boot bereikbaar is.

Het spreekt vanzelf dat buurtbus en ons station erg belangrijk zijn voor onze inwoners. Deze willen we absoluut niet missen en we hopen van harte dat de spoorlijn binnen enkele jaren „geëlektrificeerd“ gaat worden zodat hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling gaat.

Wat aandacht blijft vragen is het onderhoud van wegen, fietspaden, groenvoorziening in ons dorp. 
Verder vragen we aandacht voor het bereik van de zendmasten voor mobiele telefonie en internetverkeer. Ons bereiken meerdere klachten uit delen van ons dorp waarbij deze niet of nauwelijks aanwezig is. Zeker als het gaat om het bereiken van noodnummers is een optimale zendmast noodzakelijk.